Bezpieczne Niebo

Pomoc dla Ukrainy/Help for Ukraine

Od 97 dni kontynuujemy naszą akcję pomocy członkom rodzin ukraińskich kontrolerów.

ENGLISH BELOW

Witajcie

Od 97 dni kontynuujemy naszą akcję pomocy członkom rodzin ukraińskich kontrolerów.

Coś rozpoczętego z potrzeby serca, empatii, organizowanego oddolnie i spontanicznie trwa nadal lecz z nieco inną intensywnością. Stąd tak długa przerwa w informowaniu was o postępach akcji. Ze sprintu przeszliśmy w maraton. Działania, które podejmujemy każdego dnia nie są już tak medialne i rzutkie jak na początku. Działamy natomiast dalej wykonując wiele może mniej spektakularnych, ale na pewno potrzebnych czynności.

Zwykle w tym miejscu informowałem ilu osobom pomagamy obecnie. Mogę powiedzieć, że jest to liczba oscylująca około 150 osób. Podanie dokładnej liczby jest jednak już trudne gdyż krótkookresowo osoby te powracają na Ukrainę w sprawach rodzinnych, zawodowych i albo zostają tam albo powracają do Polski. Na przekór być może mniejszej intensywności działań wojskowych w zachodniej Ukrainie zwiększeniu uległa mobilność ludzi. Nie o wszystkich wyjazdach jesteśmy informowani co czyni kalkulacje trudnymi do przeprowadzenia. Każdy ma prawo decydować o sobie ale o wynikach tych decyzji czasem nie jesteśmy informowani co nieco utrudnia nam „pilotowanie” akcji.

Obecnie podjęliśmy decyzje o rozszerzeniu naszej akcji o :

• Jednorazową wypłatę środków pieniężnych dla ATCO i ich rodzin znajdujących się na terytorium Ukrainy (weryfikujemy ich personalia z tamtejszym ANSP). Niestety ten wydatek będzie w skali posiadanych środków na tyle dużym wyzwaniem, że możemy go zaproponować jedynie w formie jednorazowej (dla 144 osób)

• Zorganizowanie pomocy rzeczowej dla osób przebywających na Ukrainie (leki, ubrania, środki higieny, małe urządzenia AGD) weryfikowane przez władze UKSATSE.

Dodatkowo PAŻP w tym momencie proceduje wnioski rodzin ukraińskich ATCO które znajdują się na terenie Polski. Środki na ten cel nie pochodzą z datków na Fundacje, lecz z rezerw założonych przez PAŻP – bardzo dziękujemy za włączenie się do akcji.

Działamy tak aby te dwa kanały pomocy wzajemnie się uzupełniały i żeby można było pomoc jak największej liczbie osób.

Korzystając z okazji chciałbym podziękować wszystkim cały czas uczestniczącym w akcji. Wasza codzienna pomoc i życzliwość stanowią tlen i pożywienie dla tej akcji. Wiem ze w wielu przypadkach trwanie w niesieniu pomocy nie jest proste, jest natomiast cały czas bardzo potrzebne.

Jako Fundacja Bezpieczne Niebo dziękujemy ze jesteście z nami!

Jakub Dobies

Hello

For 97 days, we have been continuing our campaign to help family members of Ukrainian controllers.

Something started out of the need of the heart, empathy, organized bottom-up and spontaneously, continues but with a slightly different intensity. Hence such a long break in informing you about the progress of the action. We went from sprint to a marathon. The actions we take every day are no longer as media-oriented and immediate as at the beginning. However, we continue to operate by performing many, perhaps less spectacular, but definitely necessary activities.

Usually at this point I informed how many people we are helping now. I can say that it is about 150 people. However, giving the exact number is already difficult because in the short term, these people return to Ukraine for family and professional matters and either stay there or return to Poland. In spite of the perhaps lower intensity of military operations in western Ukraine, the mobility of people has increased. We are not informed about all trips, which makes the calculations difficult to carry out. Everyone has the right to decide about himself, but we are sometimes not informed about the results of these decisions, which makes it a bit difficult for us to „pilot” the action.

Currently, we have made a decision to expand our action by:

• One-off cash payment for ATCO and their families located in Ukraine (we verify their personal details with the local ANSP). Unfortunately, this expense will be such a big challenge in terms of the resources we have that we can only propose it in a one-off form (for 144 people)

• Organizing material assistance for people staying in Ukraine (medicines, clothes, hygiene products, small household appliances) verified by the UKSATSE authorities.

In addition, PANSA is currently processing applications from Ukrainian ATCO families who are located in Poland. Funds for this purpose do not come from donations to the Foundation, but from the reserves established by PANSA – thank you very much for joining the action.

We work so that these two support channels complement each other and that we can help as many people as possible.

I would like to take this opportunity to thank everyone who participated in the action all the time. Your daily help and kindness provide oxygen and food for this action. I know that in many cases, helping is not easy, but still very much needed.

As the Safe Sky Foundation, thank you for being with us!

Jakub Dobies

Inne aktualności

Komunikat od Przewodniczącego Zarządu Fundacji

Komunikat od Przewodniczącego Zarządu Fundacji

Minął już ponad rok od rozpoczęcia wojny na Ukrainie i około 15 miesięcy od powstania fundacji Bezpieczne Niebo.  Skłamałbym gdybym napisal że dokładnie takiej pracy i zadań się spodziewałem zgadzając się na jej przewodnictwo.

Razem dla Szymona

Razem dla Szymona

Szymon Stankiewicz ma 16 lat. W czerwcu wykryto u niego złośliwego guza mózgu. Jest po operacji, chemioterapii i naświetlaniach.

Pomoc dla Ukrainy/Help for Ukraine

Pomoc dla Ukrainy/Help for Ukraine

Minęło trochę czasu od naszej ostatniej aktualizacji. Nie oznacza to jednak, że zaprzestalismy działań. W okresie wakacyjnym duża część naszych gości wróciła do kraju.

Razem dla Szymona – podziękowania

Razem dla Szymona – podziękowania

Wczorajszy koncert, Wasza frekwencja i chęć pomocy przerosły nasze najśmielsze oczekiwania. Teraz przyszła pora na podsumowujące podziękowania.

Razem dla Szymona – koncert charytatywny

Razem dla Szymona – koncert charytatywny

Fundacja Bezpieczne Niebo wraz z klubem Progresja serdecznie zapraszają na specjalny koncert charytatywny dla Szymona Stankiewicza, który walczy z nowotworem.

Pomoc dla Ukrainy/Help for Ukraine

Pomoc dla Ukrainy/Help for Ukraine

Od 116 dni kontynuujemy nasza akcje niesienia pomocy rodzinom ukraińskich ATCOs. W chwili obecnej gościmy około 120 osób w naszych domach lub w dwóch przypadkach w wynajętych miejscach.

Pomoc dla Ukrainy/Help for Ukraine

Pomoc dla Ukrainy/Help for Ukraine

Już prawie 2 miesiące rozpoczęła się wojna w Ukrainie.

W ostatnim czasie zaobserwowaliśmy duże zmniejszenie dynamiki osób przyjeżdzających do Polski.

Pomoc dla Ukrainy/Help for Ukraine

Pomoc dla Ukrainy/Help for Ukraine

ENGLISH BELOW Witajcie, W chwili obecnej obserwujemy spadek dynamiki napływu członków rodzin ukraińskich kolegów. Jest...

Pomoc dla Ukrainy/Help for Ukraine

Pomoc dla Ukrainy/Help for Ukraine

Cały czas kontynuujemy nasza akcje niesienia pomocy rodzinom ukraińskich kolegów. W chwili obecnej pomogliśmy 181 osobom (84 dzieci, 86 kobiet, 11 mężczyzn oraz 2 koty i 3 psy)

Pomoc dla Ukrainy/Help for Ukraine

Pomoc dla Ukrainy/Help for Ukraine

Dziś mija dokładnie miesiąc od wybuchu wojny. Pomimo faktu iż w ostatnim czasie wraz ze zmiana sytuacji na froncie obserwujemy zmniejszenie dynamiki napływu rodzin ukraińskich kolegów to jednak dalecy jesteśmy od obwieszczania końca naszej akcji.