Bezpieczne Niebo

Pomoc dla Ukrainy/Help for Ukraine

Od 116 dni kontynuujemy nasza akcje niesienia pomocy rodzinom ukraińskich ATCOs. W chwili obecnej gościmy około 120 osób w naszych domach lub w dwóch przypadkach w wynajętych miejscach.

ENGLISH BELOW

Szanowni,

Od 116 dni kontynuujemy nasza akcje niesienia pomocy rodzinom ukraińskich ATCOs. W chwili obecnej gościmy około 120 osób w naszych domach lub w dwóch przypadkach w wynajętych miejscach. Dokładna liczba ta trudna jest do oszacowania ponieważ wraz z poprawa bezpieczeństwa na zachodzie Ukrainy zwiększyła się mobilność naszych Gości.

Wielu z nas (zwłaszcza tych, którzy od prawie 4 miesięcy goszczą ludzi w swoich domach ) jest nieco zmęczona. Jest to dla mnie całkowicie zrozumiale. Gdyby jednak w ocenie Waszych gości zagrożenia w ich własnym kraju by nie było to nie byłoby również konieczności korzystania z Waszej gościny i uprzejmości. Dysponujemy niewielkimi zapasami zakwaterowania (np. W Budach Głogowskich pod Rzeszowem). Gdyby była taka potrzeba to poproszę o kontakt. Będziemy działać ze zmianami.

W ostatnim miesiącu działania fundacji można podzielić na trzy części.

• Z Waszym ogromnym udziałem kontynuacją opieki nad osobami już przebywającymi w Polsce oraz przemieszczającymi się przez terytorium polski tranzytem do innych krajów.

• Skrojona „na miarę” (zorganizowana na podstawie zebranych rzeczywistych potrzeb) pomoc rzeczowa dla rodzin i kontrolerów pozostających na terenie Ukrainy obejmującą min. Ubrania, obuwie, leki, środki czystości i higieniczne, Male AGD, jedzenie). Przy kompletowaniu, zamawianiu wszystkich ww. rzeczy pomagały mi Natalia Kozyk oraz Olena Kashel a tata Oleny, Oleksandr w transporcie do Lwowa. Bardzo dziękuję !!!! Koszt tej pomocy to około 15000 pln. Jest potrzeba zorganizowania kolejnej.

• Ponieważ większość z naszych ukraińskich kolegów nie świadczy obecnie pracy Fundacja Bezpieczne Niebo podjęła decyzje o jednorazowym wypłaceniu darowizn finansowych dla kontrolerów ACC Lwow, TWR Lwow, APP Lwow, TWR Iwano-Frankowsk oraz innym pracownikom operacyjnym z tamtego regionu (Inspektorzy, Informatorzy FIS, Pseudo-piloci, Kierownicy Zmian, Pracownicy FLOW oraz AMC). W sumie była to grupa 149 osób. Każda z nich otrzymała od nas przelew w wysokości 1000 pln. Calosciowy koszt tej akcji to 149 000 pln. Wbrew pozorom jest to dla nich wydatna pomoc w codziennym życiu. Niestety ponieważ jak na możliwości fundacji jest to ogromny wydatek to póki co pomoc ta będzie miała charakter jednorazowy.

W ostatnim tygodniu otrzymałem od naszego ZFSS informacje, iż pomoc dla rodzin ukraińskich kolegów przebywających na terenie Polski została podpisana przez Panią Prezes PAZP i będzie mogła być wypłacana od najbliższego poniedziałku ( od jutra).

Jest to działanie komplementarne względem naszej akcji i pozwala pomóc wspólnie jak największej liczbie osób. Dziękujemy PAZP za włączenie się do akcji !!!

Dziękuję również Wam za wyrazy wsparcia i chęć pomocy. „Na dystansie” dodaje to sil aby nadal , pomimo większych lub mniejszych trudności kontynuować akcje i robić rzeczy dobre i właściwe. DZIEKI!:)

Jakub Dobies

Jakub.dobies@bezpieczneniebo.pl

Ladies and Gentlemen,

For 116 days, we have been continuing our action of helping Ukrainian families ATCOs. At the moment, we host about 120 people in our homes or, in two cases, in rented places. The exact number is difficult to estimate because the mobility of our guests has increased along with the improvement of security in western Ukraine.

Many of us (especially those who have been hosting people in their homes for almost 4 months) are a bit tired. It is perfectly understandable to me. If, in the opinion of your guests, there were no threats in their own country, there would also be no need to use your hospitality and courtesy. We have a small supply of accommodation (eg in Budy Głogowskie near Rzeszów). If there was such a need, please contact me. We will act with changes.

In the last month, the foundation’s activities can be divided into three parts.

• With your great participation, the continuation of care for people already staying in Poland and moving through Polish territory through transit to other countries.

• Tailored „made to measure” (organized on the basis of actual needs gathered) material assistance for families and ATCOs remaining in Ukraine, including min. Clothes, footwear, medicines, cleaning and hygiene products, Small household appliances, food). When completing, ordering all the above-mentioned Natalia Kozyk and Olena Kashel helped me, and Olena’s dad, Oleksandr, in the transport to Lviv. Thank you very much !!!! The cost of this aid is approximately EUR 3,000. There is a need to organize another one.

• Since most of our Ukrainian colleagues are not currently working, the Safe Sky Foundation made a decision to make a one-off payment of financial donations to the controllers of ACC Lviv, TWR Lviv, APP Lviv, TWR Ivano-Frankivsk and other operational employees from that region (ATM occurrence investigators , FIS informants, Pseudo – Pilots, ATM Supervisors, FLOW Operators and AMC). In total, it was a group of 149 people. Each of them received a transfer from us in the amount of EUR 200. Total amount of support was aprox. 32 000 Euro. Contrary to appearances, it is a significant help for them in everyday life. Unfortunately, as it is a huge expense as for the foundation’s possibilities, so far this aid will be of a one-off nature.

Last week, I received information from our Company Social Air Fund that the aid for the families of Ukrainian colleagues residing in Poland was signed by the President of PANSA and it could be paid from next Monday (from tomorrow).

This help is complementary to our action and allows the greatest possible number of people to help together. Thank you PANSA for joining the action !!!

I also thank you for your support and willingness to help. „At a distance” it gives the strength to continue the actions and to do good and right things, despite greater or lesser difficulties. THANKS!:)

Jakub Dobies

Jakub.dobies@bezpieczneniebo.pl

Inne aktualności

Komunikat od Przewodniczącego Zarządu Fundacji

Komunikat od Przewodniczącego Zarządu Fundacji

Minął już ponad rok od rozpoczęcia wojny na Ukrainie i około 15 miesięcy od powstania fundacji Bezpieczne Niebo.  Skłamałbym gdybym napisal że dokładnie takiej pracy i zadań się spodziewałem zgadzając się na jej przewodnictwo.

Razem dla Szymona

Razem dla Szymona

Szymon Stankiewicz ma 16 lat. W czerwcu wykryto u niego złośliwego guza mózgu. Jest po operacji, chemioterapii i naświetlaniach.

Pomoc dla Ukrainy/Help for Ukraine

Pomoc dla Ukrainy/Help for Ukraine

Minęło trochę czasu od naszej ostatniej aktualizacji. Nie oznacza to jednak, że zaprzestalismy działań. W okresie wakacyjnym duża część naszych gości wróciła do kraju.

Razem dla Szymona – podziękowania

Razem dla Szymona – podziękowania

Wczorajszy koncert, Wasza frekwencja i chęć pomocy przerosły nasze najśmielsze oczekiwania. Teraz przyszła pora na podsumowujące podziękowania.

Razem dla Szymona – koncert charytatywny

Razem dla Szymona – koncert charytatywny

Fundacja Bezpieczne Niebo wraz z klubem Progresja serdecznie zapraszają na specjalny koncert charytatywny dla Szymona Stankiewicza, który walczy z nowotworem.

Pomoc dla Ukrainy/Help for Ukraine

Pomoc dla Ukrainy/Help for Ukraine

Już prawie 2 miesiące rozpoczęła się wojna w Ukrainie.

W ostatnim czasie zaobserwowaliśmy duże zmniejszenie dynamiki osób przyjeżdzających do Polski.

Pomoc dla Ukrainy/Help for Ukraine

Pomoc dla Ukrainy/Help for Ukraine

ENGLISH BELOW Witajcie, W chwili obecnej obserwujemy spadek dynamiki napływu członków rodzin ukraińskich kolegów. Jest...

Pomoc dla Ukrainy/Help for Ukraine

Pomoc dla Ukrainy/Help for Ukraine

Cały czas kontynuujemy nasza akcje niesienia pomocy rodzinom ukraińskich kolegów. W chwili obecnej pomogliśmy 181 osobom (84 dzieci, 86 kobiet, 11 mężczyzn oraz 2 koty i 3 psy)

Pomoc dla Ukrainy/Help for Ukraine

Pomoc dla Ukrainy/Help for Ukraine

Dziś mija dokładnie miesiąc od wybuchu wojny. Pomimo faktu iż w ostatnim czasie wraz ze zmiana sytuacji na froncie obserwujemy zmniejszenie dynamiki napływu rodzin ukraińskich kolegów to jednak dalecy jesteśmy od obwieszczania końca naszej akcji.