Fundacja

Czym się zajmujemy

 • propagowanie idei gospodarki rynkowej i przedsiębiorczości;
 • inicjowanie działań lub współdziałanie w przedsięwzięciach na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, w tym w zakresie sektora lotniczego;
 • zachęcanie młodzieży oraz osób dorosłych do kariery w branży lotniczej, a w szczególności kontroli ruchu lotniczego;
 • upowszechnianie wiedzy o lotnictwie cywilnym oraz kontroli ruchu lotniczego w polsce i na świecie;
 • prowadzenie działalności wspierającej rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności w gospodarce, w tym rozwiązań innowacyjnych w zakresie lotnictwa cywilnego oraz żeglugi powietrznej;
 • prowadzenie badań naukowych w kierunku poprawy bezpieczeństwa, innowacyjności, rozwoju polskiego rynku;
 • wspieranie rozwoju instytucji otoczenia biznesu oraz organizacji samorządowych i pozarządowych;
 • wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w szczególności w branży lotniczej;
 • budowanie szacunku, więzi i współodpowiedzialności za polskie dziedzictwo kulturowe i techniczne, wzmacnianie świadomości w zakresie jego wartości, potrzeby utrwalania i podjęcia ochrony;
 • inicjowanie działań lub współdziałanie w przedsięwzięciach przyczyniających się do współpracy instytucji publicznych lub organizacji pozarządowych z inwestorami i przedsiębiorcami;
 • wspieranie aktywności naukowej, w szczególności w zakresie lotnictwa cywilnego i wojskowego oraz kontroli ruchu lotniczego;
N

upowszechnianie nauki, w szczególności osiągnięć aeronautyki;

N

propagowanie i wspieranie transferu wiedzy;

N

działalność oświatowa, naukowo-techniczna, naukowa, szkoleniowa, doradcza, kulturalna, w szczególności w zakresie lotnictwa cywilnego i wojskowego oraz kontroli ruchu lotniczego;

N

propagowanie bezpieczeństwa w ruchu lotniczym i uczestnictwo w działaniach mających na celu jego poprawę;

N

propagowanie bezpieczeństwa zdrowotnego w zakresie transportu, ruchu i kontroli ruchu lotniczego oraz uczestnictwo w działaniach mających na celu jego poprawę, w tym w szczególności z uwzględnieniem obowiązujących warunków epidemiologicznych i sanitarnych;

N

propagowanie idei edukacji młodzieży oraz osób dorosłych jako sposobu na wyrównanie szans w dostępie do rynku pracy;

N

wpieranie badań nad historią i dziedzictwem polski, w szczególności w zakresie lotnictwa cywilnego i wojskowego oraz kontroli ruchu lotniczego;

N

współdziałanie z instytucjami rządowymi, samorządowymi oraz wszelkimi innymi podmiotami funkcjonującymi na rynku lotniczym w polsce w celu realizacji ich działań. w szczególności dotyczy to działań na rzecz rozwoju rynku lotniczego, rozwoju infrastruktury lotniczej, infrastruktury technicznej wiązanej z lotnictwem, rozwiązań technicznych, technologicznych i telekomunikacyjncyh dotyczących lotnictwa, większenia poziomu bezpieczeństwa oraz innych celów działalności fundacji;

 • monitorowanie stanu i wspieranie rozwoju polskiego rynku lotniczego;
 • propagowanie kształcenia na poziomie wyższym i kształcenia podyplomowego, a także zdobywania nowych kwalifikacji i umiejętności przez osoby aktywne zawodowo oraz przez osoby pozostające bez pracy lub zagrożone bezrobociem strukturalnym, w szczególności w branży lotniczej;
 • propagowanie wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój kultury i demokracji;
 • działanie na rzecz integracji europejskiej, oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 • działalność oświatowa, realizowana bezpośrednio lub poprzez tworzenie, promowanie i wspieranie finansowe organizacji pozarządowych i innych osób prawnych niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym organizacji pożytku publicznego działających w dziedzinie oświaty lub wspierających działalność oświatową;